Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο (Δεν προσφέρεται 2018-2019)

Course Code: 
7112
Semester: 
8th
Elective Courses
Διδάσκων: 

ΤΑΡΝΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Περιεχόμενο του μαθήματος: Το μάθημα αποτελεί το βασικό εσαγωγικό μάθημα στις έννοιες του εμπορικού δικαίου και τι είναι έμπορος και εμπορική πράξη. Εξετάζεται το δίκαιο των εμπορικών προσωπικών εταιριών (ομόρρυθμη-ετερόρρυθμη και αφανής εταιρία). Κατόπιν διδάσκονται ενδελεχώς οι κεφαλαιουχικοί τύποι των εμπορικών εταιριών (ΕΠΕ-ΙΚΕ και ΑΕ). Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους μηχανισμούς λειτουργίας, χρηματοδοτήσεως και λήψης αποφάσεων, στη διανομή κερδών, στην ορθή σύνταξη ισολογισμών κτλ. Τέλος γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο δίκαιο αξιογράφων, ώστε οι φοιτητές να είναι εξοικειωμένοι με μια συναλλαγματική, μια επιταγή ή ένα γραμμάτιο εις διαταγήν, που θα συναντήσουν στην επαγγελματική τους καθημερινότητα. Η διδασκαλία χαρακτηρίζεται από τη διαρκή εφαρμογή παραδειγμάτων εκ της καθημερινής πρακτικής και συνοδεύεται από πρακτικές ασκήσεις.