Πολυκαναλικό Μάρκετινγκ και Εμπειρία Πελάτη

Course Code: 
5692
Semester: 
8th
Stream Courses
Κατεύθυνση: 
Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Περιεχόμενο του μαθήματος: Το μάθημα αποτελεί συνέχεια των μαθημάτων κορμού Ηλεκτρονική επικοινωνία και Ψηφιακό μάρκετινγκ και στοχεύει στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της επαφής και σχέσης με τον πελάτη μέσα από το σύνολο των ψηφιακών και μη καναλιών. Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν: περιεχόμενο και στρατηγική μάρκετινγκ, χρήση εναλλακτικών πηγών περιεχομένου, (ίδιο, τρίτων, UGC), μορφές περιεχομένου, native advertising, περιεχόμενο και αγοραστικές διαδρομές, storytelling, προσαρμογή περιεχομένου σε κάθε κανάλι, διαχείριση περιεχομένου, δημιουργία εμπιστοσύνης στα ψηφιακά μέσα, παράλληλη χρήση πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας, πώλησης, εξυπηρέτησης πελάτη (multi- & omni-channel), εμπειρία πελάτη (customer experience).

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

  1. να έχουν κατανοήσει τις μορφές και τη διαδικασία δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου για διαφορετικά μέσα
  2. να γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες των διαφορετικών καναλιών επικοινωνίας, πώλησης, εξυπηρέτησης πελάτη,
  3. να έχουν κατανοήσει την έννοια της εμπιστοσύνης και τους τρόπους ενδυνάμωσής της σε ψηφιακό περιβάλλον
  4. να έχουν κατανοήσει την έννοια και τις προϋποθέσεις σχεδιασμού  μιας πολύ-καναλικής προσέγγισης
  5. να συνθέτουν όλα τα παραπάνω σε μια ολοκληρωμένη και συντονισμένη στρατηγική και πρόγραμμα δράσης.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

  1. Βλαχοπούλου Μ.  και Δημητριάδης Σ. (2014), Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Μάρκετινγκ, Rosili, Αθήνα.
  2. Tuten T. and Solomon M. (2016), Social Media Marketing - Μάρκετινγκ με Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, εκδόσεις Δίαυλος.
  3. Berger J. (2016), Contagious: Why Things Catch On, Simon & Schuster.
  4. Kalbach J. (2016), Mapping Experiences: A Complete Guide to Creating Value through Journeys, Blueprints, and Diagrams, O'Reilly Media.
  5. Σημειώσεις διδασκόντων

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Το μάθημα βασίζεται σε διαλέξεις, μελέτες περιπτώσεων, ανάλυση παραδειγμάτων και εργασίες.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Τελική, γραπτή, ατομική εξέταση. Ομαδικές εργασίες.