Συμβουλευτική των Επιχειρήσεων

Course Code: 
5783
Semester: 
7th
Stream Courses
Κατεύθυνση: 
Διοίκηση Επιχειρήσεων & Ανθρώπινου Δυναμικού

Περιεχόμενο του μαθήματος: Αυτό είναι ένα μάθημα εφαρμογής που διερευνά τον επαγγελματικό χώρο της συμβουλευτικής επιχειρήσεων. Το μάθημα είναι σχεδιασμένο ώστε να παρέχει ένα πλαίσιο  κατανόησης της τεχνικής και της επιστημονικής βάσης της προσφοράς συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις- πελάτες του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

 1. Να έχουν κατανοήσει σε βάθος τις υπευθυνότητες και τη χρήση της συμβουλευτικής των επιχειρήσεων.
 2. Να εφαρμόζουν ένα πλαίσιο διαδικασιών συμβουλευτικής για έναν πελάτη.
 3. Να αναπτύσσουν μια πρόταση και ένα σχέδιο δράσης για έναν πελάτη.
 4. Να μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις διαδικασίες και τα εργαλεία της συμβουλευτικής των επιχειρήσεων.
 5. Να κάνουν αποτελεσματικές γραπτές και προφορικές παρουσιάσεις σε πελάτες.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

 1. Louise Wickham, 2012. Management Consulting Delivering an Effective Project. Pearson, 4th edition                 
 2. Weiss, 2011. The Consulting Bible: Everything You Need to Know to Create and Expand a Seven-Figure Consulting Practice. Wiley
 3. Cosentino, 2013. Case In Point: Complete Case Interview Preparation. Burgee Press, 8th edition      
 4. Silberman, 2000. The Consultant's Toolkit: High-Impact Questionnaires, Activities and How-to Guides for Diagnosing and Solving Client Problems. McGraw-Hill Education
 5. Scott & Barnes, 2011. Consulting on the Inside: An Internal Consultant's Guide to Living and Working Inside Organzizations. ASTD, 2nd edition              
 6. Katcher and Snyder, 2008. An Insider's Guide to Building a Successful Consulting Practice. AMACOM

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις με διαδραστικό χαρακτήρα, που συνδυάζουν αναλύσεις παραδειγμάτων και μελετών περιπτώσεων και ομαδικές εργασίες εφαρμογής των θεωριών και των μοντέλων σε διαφορετικούς κλάδους και περιπτώσεις.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Γραπτή εξέταση: 60%.

Οι ερωτήσεις προϋποθέτουν καλή και σε βάθος κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος, χρήση αναλυτικής ικανότητας και δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής της θεωρίας. 

Εκπόνηση συμβουλευτικού έργου: 40%

Οι συμμετέχοντες καλούνται να εφαρμόσουν τις γνώσεις που πήραν από το μάθημα με την εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης πρότασης συμβουλευτικού έργου.