ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, στα πλαίσια του άρθρου 64 του Εσωτερικού Κανονισμού του ΟΠΑ, έχει εισάγει το θεσμό του Συμβούλου Σπουδών (Ακαδημαϊκός Σύμβουλος), για κάθε μία από τις τέσσερις κατευθύνσεις του Τμήματος ή θεματική ενότητα μαθημάτων.

Ο κύριος ρόλος του Συμβούλου Σπουδών του Τμήματος είναι η διευκόλυνση της μετάβασης των φοιτητών από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και η καθοδήγηση αυτών στην αποτελεσματική οργάνωση και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους. Δηλαδή, ο Σύμβουλος Σπουδών είναι το αρμόδιο πρόσωπο (διδάσκων) για να ενημερώνει, να συζητά και να συμβουλεύει τον κάθε φοιτητή/φοιτήτρια, κατά τη διάρκεια των σπουδών. Αναλυτικά, ο Σύμβουλος Σπουδών επιλαμβάνεται θεμάτων σχετικών με:

 1. τη δομή του προγράμματος σπουδών και το περιεχόμενο των προσφερόμενων μαθημάτων, τα υποχρεωτικά και κατ’ επιλογή μαθήματα της κατεύθυνσης, καθώς και τις προαπαιτούμενες γνώσεις για την παρακολούθηση συγκεκριμένων μαθημάτων,
 2. την επιλογή χαρτοφυλακίου μαθημάτων, βάσει των προσωπικών, ακαδημαϊκών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων του κάθε φοιτητή / φοιτήτριας,
 3. τα φροντιστήρια, τα εργαστήρια, τις προόδους, τις εργασίες ή ασκήσεις, που μπορεί να προσφέρονται σε κάθε μάθημα,
 4. την παροχή συμβουλών σε σχέση με τη διαμόρφωση αποτελεσματικής προσέγγισης μάθησης, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και συνθήκες του κάθε φοιτητή/φοιτήτριας, με στόχο την καλύτερη κατανόηση της διδασκόμενης ύλης και την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων,
 5. την πορεία των σπουδών του φοιτητή/φοιτήτριας και το χειρισμό προβλημάτων ή θεμάτων που ενδεχομένως προκύπτουν, και τα οποία μπορεί να σχετίζονται ή να επηρεάζουν τις σπουδές του φοιτητή/φοιτήτριας,
 6. τη διασύνδεση του φοιτητή/φοιτήτριας με την αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της μέσω της πρακτικής άσκησης ή με άλλες μορφές αμειβόμενης η εθελοντικής εργασίας,
 7. το σχεδιασμό, το είδος και τη σκοπιμότητα /αναγκαιότητα μεταπτυχιακών σπουδών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Η 1η /2022-23/16-09-2022 Συνέλευση του Τμήματος, ορίζει για το ακαδ, έτος 2022-23, Καθηγητές - Συμβούλους των μαθημάτων, για όλους τους φοιτητές στο Τμήμα,  τους κάτωθι:

 • Χρηματοοικονομικών, κ. Αναστ. Δράκο, Αναπληρωτή Καθηγητή
 • Διοίκησης, κ. Αλεξ. Παπαλεξανδρή, Αναπληρωτή Καθηγητή
 • Μάρκετινγκ, κ. Γ. Σιώμκο, Καθηγητή
 • Οικονομικών, κ. Θ. Μπράτη, Επικ. Καθηγητής
 • Νομικών, κ. Αθ. Κουλορίδα, Επίκ. Καθηγητή
 • Πληροφορικής, κ. Δ. Καρδαρά, Επίκ. Καθηγητή και
 • Λογιστικής, κα Σ. Κοέν, Καθηγήτρια.

Οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν με τους Συμβούλους Σπουδών στις ώρες γραφείου τους, οι οποίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του τμήματος.