Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών

1. ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ( Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Τμήματος  8η/1-3-2017).
2.
ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ( Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Τμήματος  8η/1-3-2017).

1.ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ( Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Τμήματος  4η/8-2-2018, Απόφαση Κοσμητείας Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων: 7η συνεδρίαση/18-4-2018, Απόφαση Συγκλήτου Ο.Π.Α.:13η Συνεδρίαση/31-5-2018).

2.ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ( Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Τμήματος  4η/8-2-2018, Απόφαση Κοσμητείας Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων: 7η συνεδρίαση/18-4-2018, Απόφαση Συγκλήτου Ο.Π.Α.:13η Συνεδρίαση/31-5-2018).

1.ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ

1.ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 10η Συνεδρίαση Συγκλήτου/ 24-6-2020.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΗΣ 24.06.2020

1.ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος (6η/12.02.2021, Απόφαση Κοσμητείας Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων (4η/19.02.2021/2), Απόφαση Συγκλήτου (11η/18.03.2021)

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος: 2η/20.09.2021

Απόφαση Κοσμητείας Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων: 1η/30.09.2021

Απόφαση Συγκλήτου: 3η/26.10.2021

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος 17η/2021-22/20-6-2022

Απόφαση Κοσμητείας Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων: 8η/2021-22/28-06-2022

Απόφαση Σύγκλητου: 13η/2021-22/30-06-2022

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος 3η/2023-24/03.11.2023

Απόφαση Κοσμητείας Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων: 2η/2023-24/08.11.2023

Απόφαση Συγκλήτου: 5η/2023-24/09.11.2023