Πρόγραμμα Ενίσχυσης της  Έρευνας με σκοπό την Εξωστρέφεια και την Αριστεία (Δράση Ι και Δράση ΙΙ) ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνέχεια της απόφασης της Συγκλήτου (6η/2011-12/07.06.2012 συνεδρίαση), οπότε και εγκρίθηκε αρχικά το Πρόγραμμα "Ενίσχυση της Έρευνας στο Ο.Π.Α. με σκοπό την Εξωστρέφεια και την Αριστεία" και των αποφάσεων συνέχισης του Προγράμματος ενός εκάστου των ακαδημαϊκών ετών που ακολούθησαν (2012-18), αφού έλαβε υπόψη την πρόταση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α. (17η/26.06.2019 συνεδρίαση), αποφασίζει:

  • Τη χρηματοδότηση, σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, του προγράμματος "Ενίσχυση της έρευνας στο ΟΠΑ με σκοπό την αριστεία και την εξωστρέφεια", για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, με το συνολικό ποσό των 216.000 € (πλέον ΦΠΑ, όπου απαιτείται).
  • Την επανάληψη του προγράμματος «Ενίσχυση της έρευνας στο ΟΠΑ με σκοπό την αριστεία και την εξωστρέφεια», για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20/21, για τη Δράση 1: «Ενίσχυση έρευνας Επίκουρων Καθηγητών», με θητεία στο ΟΠΑ μικρότερη των έξι (6) ετών.
  • Τη συνέχιση του προγράμματος «Ενίσχυση της έρευνας στο ΟΠΑ με σκοπό την αριστεία και την εξωστρέφεια», για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, για τη Δράση 2: «Ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών».

To σχετικό απόσπασμα πρακτικών της 14ης συνεδρίασης της Συγκλήτου (11.07.2019) είναι διαθέσιμο εδώ.