Πρακτικό εκλογής νέου Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών.