Πρακτικό Ανακήρυξης Υποψηφίων για τις θέσεις του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Πρακτικό Ανακήρυξης Υποψηφίων για τις θέσεις του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης