Ορισμός τριμελούς εφορευτικής επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία και στη Γενική Συνέλευση της Σχολής

Ορισμός τριμελούς εφορευτικής επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία και στη Γενική Συνέλευση της Σχολής

Συννημένο Αρχείο: