(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Διαπιστωτική πράξη Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών για την εκλογή Μελών ΔΕΠ για συμμετοχή στην Κοσμητεία της Σχολής

Διαπιστωτική πράξη Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών για την εκλογή Μελών ΔΕΠ για συμμετοχή στην Κοσμητεία της Σχολής