Διαπιστωτική Πράξη του Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης για την εκλογή τριών μελών ΔΕΠ που θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Κοσμητείας της Σχολής

Διαπιστωτική Πράξη του Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης για την εκλογή τριών μελών ΔΕΠ που θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Κοσμητείας της Σχολής με θητεία από 01.09.2021 έως 31.08.2024.

Συννημένο Αρχείο: