Διαπιστωτική Πράξη Εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών