Διαπιστωτικές πράξεις Κοσμήτορα Σχολής Οικονομικών Επιστημών για εκλογές εκπροσώπων ΕΤΕΠ στη Γ.Σ και στην Κοσμητεία της Σχολής

Διαπιστωτικές πράξεις Κοσμήτορα Σχολής Οικονομικών Επιστημών για εκλογές εκπροσώπων ΕΤΕΠ στη Γ.Σ και στην Κοσμητεία της Σχολής