Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΤΕΠ στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών.

Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΤΕΠ στη  Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών.