Διδακτορικές Σπουδές

Το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής  έχοντας ως κύριο στόχο την οργάνωση Διδακτορικών Σπουδών υψηλών προδιαγραφών, δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές, καθώς αποτελούν δείκτη αξιολόγησης του επιπέδου της επιστημονικής ανάπτυξης τόσο του Πανεπιστημίου, όσο και ολόκληρης της χώρας.

Οι Διδακτορικές Σπουδές αποβλέπουν στην παραγωγή υψηλού επιπέδου επιστημονικής έρευνας -δίνοντας έμφαση στη δημοσίευση της επιστημονικής εργασίας που συντελείται στο πλαίσιό τους- και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της εκπαίδευσης και γενικότερα της επιστήμης. Οι απόφοιτοι των Διδακτορικών Προγραμμάτων προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητικό, επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό δυναμικό της χώρας και όχι μόνο. Παράλληλα, τα Διδακτορικά Προγράμματα αποτελούν για το Τμήμα, αλλά και για το Πανεπιστήμιο συνολικά, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς αναγνώρισης.

Οι Διδακτορικές Σπουδές διέπονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μπορούν να προσφέρουν σε μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους μετά την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Τα Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών παρέχουν εξειδίκευση στα κύρια γνωστικά, αλλά και συγγενή πεδία του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Οι υποψήφιοι φοιτητές για Διδακτορικές Σπουδές πρέπει να έχουν τα ακόλουθα τυπικά προσόντα:

  • Πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ομοταγούς Πανεπιστημίου του εξωτερικού
  • Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ελληνικού ΑΕΙ ή ομοταγούς Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένου από το ΔΙΚΑΤΣΑ στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος ή σε συγγενές αντικείμενο

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) ή η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) μπορεί να προσθέσει και άλλα κριτήρια, όπως ερευνητικό έργο, εξετάσεις, παρακολούθηση προχωρημένων μαθημάτων κ.λπ.

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Εφόσον ο υποψήφιος διδάκτορας πληροί τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση των σπουδών, το Διδακτορικό Πρόγραμμα εστιάζεται στην εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής. Ο υποψήφιος συντάσσει και υποβάλλει στη ΓΣΕΣ ή την ΕΔΕ ερευνητική πρόταση στην οποία παρουσιάζει συνοπτικά το προτεινόμενο αντικείμενο της διδακτορικής έρευνας. Η Διδακτορική Διατριβή πρέπει να αποτελεί σημαντική συνεισφορά στην επιστημονική γνώση. Η πρωτοτυπία και η συμβολή της Διατριβής στην επιστήμη αποδεικνύεται με τη δημοσίευση μέρους της σε επιστημονικά περιοδικά και παρουσίαση σε διεθνή Συνέδρια, με σύστημα κριτών, κατά τη διάρκεια ή μετά την ολοκλήρωσή της.

Δείτε τη λίστα των υποψηφίων Διδακτόρων του τμήματος εδώ

Δείτε τη λίστα των υποψηφίων Μεταδιδακτόρων του τμήματος εδώ

Επισυνάπτεται ο νέος κανονισμός σπουδών καθώς και η προκήρυξη μεταδιδακτορικών ερευνητών