Απόφαση ορισμού τριμελούς κεντρικής εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή προέδρου και αναπληρωτή προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Απόφαση ορισμού τριμελούς κεντρικής εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή προέδρου και αναπληρωτή προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών