Δημόσια Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής | Ελένη Καναβιτσά