Διαπιστωτική Πράξη του Προέδρου του τμήματος για την εκλογή τριών μελών ΔΕΠ που θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Κοσμητείας της Σχολής.

Διαπιστωτική Πράξη του Προέδρου του τμήματος για την εκλογή τριών μελών ΔΕΠ που θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Κοσμητείας της Σχολής.