Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη τριών μελών ΔΕΠ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών για συμμετοχή στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Σπουδών

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη τριών μελών ΔΕΠ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών για συμμετοχή στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Σπουδών