Πρακτικό εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του τμήματος Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών