Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των Τμημάτων της Σχολής περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Αξιολόγηση από Προπτυχιακούς Φοιτητές

Η αξιολόγηση Μαθήματος/Διδασκαλίας αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών και του διδακτικού έργου των Τμημάτων αλλά και του Πανεπιστημίου γενικότερα.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολόγιου που έχει συνταχθεί για το σκοπό αυτό. Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης Μαθήματος/Διδασκαλίας συμπληρώνεται από τους φοιτητές τις τελευταίες εβδομάδες του εκάστοτε εξαμήνου.

Δείτε αναλυτικά τα συγκεντρωτικά στατιστικά αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας ανά ακαδημαϊκό έτος και εξάμηνο σπουδών στη σελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π.


Αξιολόγηση από Τελειόφοιτους

Με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας τόσο των προγραμμάτων σπουδών, όσο και των παρεχόμενων υπηρεσίων του Πανεπιστημίου, διεξήχθη μελέτη σχετικά με την αξιολόγηση της εμπειρίας των τελειοφοίτων του ΟΠΑ κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Η μελέτη αυτή έγινε με τη βοήθεια ερωτηματολογίων τα οποία διανεμήθηκαν  στους τελειόφοιτους.

Στην ιστοσελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π μπορείτε να δείτε τα συγκεντρωτικά στατιστικά της έρευνας για το σύνολο των τμημάτων του ΟΠΑ.


Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων αξιολογήθηκε τον Ιούνιο του 2012 σύμφωνα με τα πρότυπα της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Στην Εξωτερική Αξιολόγηση συμμετείχαν διακεκριμένοι καθηγητές κορυφαίων Πανεπιστημίων του εξωτερικού (University of Leeds, UK, University of East Anglia, UK, Fairfield University, USA, University of Cyprus, Cyprus).

Διαβάστε όλη την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης ΕΔΩ.

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

2019

Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας αξιολογήθηκε εκ νέου το Νοέμβριο 2019 σύμφωνα με τα πρότυπα της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Στην Εξωτερική Αξιολόγηση συμμετείχαν διακεκριμένοι καθηγητές Πανεπιστημίων του εξωτερικού (Florida International University, Miami, Florida, USA |California State University, East Bay, Berkeley, California, USA | University of Nicosia, Nicosia, Cyprus) καθως και κορυφαία στελέχη εταιριών της Ελλάδος.

Διαβάστε όλη την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης ΕΔΩ.

2010

Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας αξιολογήθηκε τον Ιούνιο του 2010 σύμφωνα με τα πρότυπα της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Στην Εξωτερική Αξιολόγηση συμμετείχαν διακεκριμένοι καθηγητές κορυφαίων Πανεπιστημίων του εξωτερικού (McGill University, Canada, North Carolina State University, USA, Aston University, Birmingham, UK) καθώς και κορυφαία στελέχη εταιριών της Ελλάδος (APIVITA Natural Products, EV. GE. PISTIOLAS S.A).

Διαβάστε όλη την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης ΕΔΩ.

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Για το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, συντάχθηκε κατά το έτος 2014, Εξωτερική Έκθεση  σύμφωνα με τα πρότυπα της ης Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), αναλύοντας τα ακόλουθα κριτήρια:

  1. Πρόγραμμα Σπουδών
  2. Διδακτικό Έργο
  3. Ερευνητικό Έργο
  4. Λοιπές Υπηρεσίες
  5. Στρατηγικός Σχεδιασμός και Πιθανοί Ανασταλτικοί Παράγοντες​​​​​​​
  6. Συμπεράσματα 

Διαβάστε όλη την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης ΕΔΩ

Τμήμα Διοικητικής Επθιστήμης και Τεχνολογίας

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας αξιολογήθηκε τον Νοέμβριο του 2013 σύμφωνα με τα πρότυπα της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Στην Εξωτερική Αξιολόγηση συμμετείχαν διακεκριμένοι καθηγητές κορυφαίων Πανεπιστημίων του εξωτερικού (Aston University, UK, London School of Economics and Political Science, UK, California State University, USA, Frederick University, Cyprus, Cardiff University, UK).

Διαβάστε όλη την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης ΕΔΩ.