Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των Τμημάτων της Σχολής περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Αξιολόγηση από Προπτυχιακούς Φοιτητές

Η αξιολόγηση Μαθήματος/Διδασκαλίας αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών και του διδακτικού έργου του Τμήματος αλλά και του Πανεπιστημίου γενικότερα. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολόγιου που έχει συνταχθεί για το σκοπό αυτό. Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης Μαθήματος/Διδασκαλίας συμπληρώνεται από τους φοιτητές τις τελευταίες εβδομάδες του εκάστοτε εξαμήνου.

Δείτε αναλυτικά τα συγκεντρωτικά στατιστικά αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας στα ΠΠΣ ανά ακαδημαϊκό έτος και εξάμηνο σπουδών στη σελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π.

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας Εργαστηρίων, άρθρο 4 παρ. 9: « Τα εργαστήρια υπόκεινται σε περιοδική αξιολόγηση του έργου τους, ανά τριετία, με βάση διαδικασία που ορίζει η MO.ΔΙ.Π.. Η Σύγκλητος του ΟΠΑ (17η συνεδρίαση/1-7-2021) αποφάσισε: Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών εργαστηρίων θα γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου με ευθύνη της ΜΟ.ΔΙ.Π. και σε συνεργασία με τον υπεύθυνο μέλος ΕΤΕΠ ή ΕΔΙΠ εργαστηρίου Τμήματος/Σχολής. Η αξιολόγηση θα διενεργείται μεταξύ 9ης και 11ης διδακτικής εβδομάδας του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου, σύμφωνα με τον ΟΔΗΓΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ και το επισυναπτόμενο Ερωτηματολόγιο.

Δείτε αναλυτικά τα συγκεντρωτικά στατιστικά αξιολόγησης εκπαιδευτικών εεργαστηρίων ανά ακαδημαϊκό έτος και εξάμηνο σπουδών στη σελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π.


Αξιολόγηση από Τελειόφοιτους

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και με σκοπό τη συνολική αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος από τους τελειοφοίτους, διαμόρφωσε ερωτηματολόγιο τελειοφοίτων.

Τα δεδομένα της στατιστικής ανάλυσης για το σύνολο των Τμημάτων του Ιδρύματος μπορείτε να τα αναζητήσετε εδώ.

Παρατίθεται Οδηγός του έντυπου ερωτηματολογίου τελειοφοίτων.


Αξιολόγηση από Μεταπτυχαικούς Φοιτητές

Aπό το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, η διαδικασία αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας στο σύνολο των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Ιδρύματος υλοποιείται βάσει εγκεκριμένου ερωτηματολογίου και οδηγού διαδικασίας αξιολόγησης από τη ΜΟΔΙΠ.

Η αξιολόγηση μαθήματος/διδασκαλίας συμβάλλει σημαντικά στη διασφάλιση και στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΠΜΣ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Δείτε αναλυτικά τα συγκεντρωτικά στατιστικά αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας στα ΠΜΣ ανά ακαδημαϊκό έτος στη σελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π.


Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων αξιολογήθηκε τον Ιούνιο του 2012 σύμφωνα με τα πρότυπα της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Στην Εξωτερική Αξιολόγηση συμμετείχαν διακεκριμένοι καθηγητές κορυφαίων Πανεπιστημίων του εξωτερικού (University of Leeds, UK, University of East Anglia, UK, Fairfield University, USA, University of Cyprus, Cyprus).

Διαβάστε όλη την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης ΕΔΩ.

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

2019

Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας αξιολογήθηκε εκ νέου το Νοέμβριο 2019 σύμφωνα με τα πρότυπα της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Στην Εξωτερική Αξιολόγηση συμμετείχαν διακεκριμένοι καθηγητές Πανεπιστημίων του εξωτερικού (Florida International University, Miami, Florida, USA |California State University, East Bay, Berkeley, California, USA | University of Nicosia, Nicosia, Cyprus) καθως και κορυφαία στελέχη εταιριών της Ελλάδος.

Διαβάστε όλη την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης ΕΔΩ.

2010

Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας αξιολογήθηκε τον Ιούνιο του 2010 σύμφωνα με τα πρότυπα της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Στην Εξωτερική Αξιολόγηση συμμετείχαν διακεκριμένοι καθηγητές κορυφαίων Πανεπιστημίων του εξωτερικού (McGill University, Canada, North Carolina State University, USA, Aston University, Birmingham, UK) καθώς και κορυφαία στελέχη εταιριών της Ελλάδος (APIVITA Natural Products, EV. GE. PISTIOLAS S.A).

Διαβάστε όλη την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης ΕΔΩ.

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Για το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, συντάχθηκε κατά το έτος 2014, Εξωτερική Έκθεση  σύμφωνα με τα πρότυπα της ης Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), αναλύοντας τα ακόλουθα κριτήρια:

  1. Πρόγραμμα Σπουδών
  2. Διδακτικό Έργο
  3. Ερευνητικό Έργο
  4. Λοιπές Υπηρεσίες
  5. Στρατηγικός Σχεδιασμός και Πιθανοί Ανασταλτικοί Παράγοντες​​​​​​​
  6. Συμπεράσματα 

Διαβάστε όλη την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης ΕΔΩ

Τμήμα Διοικητικής Επθιστήμης και Τεχνολογίας

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας αξιολογήθηκε τον Νοέμβριο του 2013 σύμφωνα με τα πρότυπα της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Στην Εξωτερική Αξιολόγηση συμμετείχαν διακεκριμένοι καθηγητές κορυφαίων Πανεπιστημίων του εξωτερικού (Aston University, UK, London School of Economics and Political Science, UK, California State University, USA, Frederick University, Cyprus, Cardiff University, UK).

Διαβάστε όλη την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης ΕΔΩ.