Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής

Συμβουλευτείτε και τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος. Σε περίπτωση διαφορών ισχύουν τα αναφερόμενα σε αυτόν.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Υπολογιστών

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη

Διακριτά Μαθηματικά

Μαθηματικά Ι

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων

Προγραμματισμός Υπολογιστών με Java

Μαθηματικά ΙΙ

Πιθανότητες

Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Δομές Δεδομένων

Οργάνωση Συστημάτων Υπολογιστών

Προγραμματισμός Υπολογιστών με C++

Υπολογιστικά Μαθηματικά

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Αλγόριθμοι

Αυτόματα και Πολυπλοκότητα

Βάσεις Δεδομένων

Λειτουργικά Συστήματα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΜΠΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων

Δίκτυα Επικοινωνιών

Λογική

Στατιστική στην Πληροφορική

Τεχνητή Νοημοσύνη

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Κατανεμημένα Συστήματα

Τεχνολογία Λογισμικού

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Δίκτυα Υπολογιστών

Επαλήθευση, Επικύρωση και Συντήρηση Λογισμικού

Θεωρία και Υποδείγματα Βελτιστοποίησης (πρώην «Επιχειρησιακή Έρευνα»)

Συστήματα Διαχείρισης και Ανάλυσης Δεδομένων (πρώην «Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων»)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΒΔΟΜΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Αξιολόγηση Επενδύσεων με Εφαρμογές στην Πληροφορική

Ασφάλεια Δικτύων

Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες

Γραφικά Υπολογιστών

Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων

Εφαρμοσμένες Πιθανότητες και Πιθανοτικοί Αλγόριθμοι (πρώην «Εφαρμοσμένες Πιθανότητες και Προσομοίωση»)

Μέθοδοι Στατιστικής και Μηχανικής Μάθησης6

Μεταγλωττιστές

Μηχανική Μάθηση

Οικονομικά Δικτύων

Συνδυαστική Βελτιστοποίηση8

Τεχνολογία Πολυμέσων

Τεχνολογίες και Προγραμματισμός Εφαρμογών στον Ιστό

6 Προσφέρεται απο το Τμήμα Στατιστικής
8 Προσφέρεται απο το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΓΔΟΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή

Ανάλυση Δεδομένων6

Ανάλυση Επίδοσης Συστημάτων και Δικτύων

Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφοριακών Συστημάτων

Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα (πρώην «Εφαρμοσμένη Αριθμητική Ανάλυση»)

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ6

Ειδικά Θέματα Διακριτών Μαθηματικών

Εννοιολογική Μοντελοποίηση Συστημάτων

Εξόρυξη Γνώσης (πρώην «Εξόρυξη Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων και τον Παγκόσμιο Ιστό»)

Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική2

Θεωρία Παιγνίων και Αποφάσεων

Θεωρία Πληροφορίας

Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα Μέσω Διαδικτύου7

Μαθηματικός Προγραμματισμός8

Πιθανότητες ΙΙ6

Προσομοίωση6

Στοιχεία Δικαίου της Πληροφορίας

Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών

Τεχνολογική Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Υπολογισιμότητα και Πολυπλοκότητα

Γραμμικά Μοντέλα6

Πτυχιακή Εργασία

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (πρώην «Δημιουργία και Χρήση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού στις Σύγχρονες Μεθοδολογίες Εκπαίδευσης»)

Πρακτική Άσκηση

2 Προσφέρεται απο το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
6 Προσφέρεται απο το Τμήμα Στατιστικής
7 Προσφέρεται απο το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονιμικής
8 Προσφέρεται απο το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας