Τμήμα Οργάνωσης Και Διοίκησης Επιχειρήσεων

2108203 308 
2108203 375
2108203 309
2108203 310
2108203 311 

2108203 424
2108203 147

ode@aueb.gr Ιστοσελίδα Τμήματος

ΙΔΡΥΣΗ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: 


Το Πανεπιστημιακό Τμήμα που έχει προμηθεύσει την ελληνική οικονομία με τα περισσότερα στελέχη δεν είναι άλλο από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αποτελεί το αρχαιότερο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στη χώρα. Η ίδρυσή του συμπίπτει με την ίδρυση της ΑΣΟΕΕ. Ωστόσο, το Πτυχίο που χορηγούσε η ΑΣΟΕΕ μέχρι και το 1984 ήταν ενιαίο. Σαφής διάκριση μεταξύ Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών πραγματοποιείται για πρώτη φορά το 1955. Με το ΠΔ 313/84 τα δύο Τμήματα ανεξαρτητοποιούνται πλήρως και από τότε χορηγούνται ξεχωριστά Πτυχία στις Οικονομικές Επιστήμες και στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σκοπός του Τμήματος είναι η σωστή εκπαίδευση των φοιτητών στις σύγχρονες επιστημονικές, ερευνητικές και εφαρμοσμένες απαιτήσεις σχετικά με την Επιστήμη της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Το συγκεκριμένο Τμήμα έχει την υψηλότερη αναγνωρισιμότητα στην αγορά εργασίας στο είδος του, είναι πρώτο στις προτιμήσεις των υποψήφιων φοιτητών μεταξύ των αντίστοιχων Τμημάτων των άλλων Πανεπιστημίων της χώρας και οι πτυχιούχοι του γίνονται δεκτοί για τη συνέχιση των σπουδών τους σε διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Το 1985 λειτουργεί το πρώτο οργανωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 


Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης των διαφόρων λειτουργιών της επιχείρησης, όπως το Μάνατζμεντ, το Μάρκετινγκ, τα Χρηματοοικονομικά, τη Λογιστική και τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Τα μαθήματα του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής και κατανέμονται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών. Από το 5ο εξάμηνο ο φοιτητής επιλέγει την κατεύθυνση των σπουδών που επιθυμεί.

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει τις ακόλουθες τέσσερις κατευθύνσεις:

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ),
 • Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση,
 • Μάρκετινγκ,
 • Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων.

Για την απόκτηση του πτυχίου (από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007) απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε σαράντα τέσσερα (44) μαθήματα, από τα οποία είκοσι τέσσερα (24) είναι υποχρεωτικά και είκοσι (20) επιλογής. Το Πρόγραμμα Σπουδών ανανεώνεται κάθε χρόνο. Για τον λόγο αυτό, κάθε Μάρτιο σχηματίζεται η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, στην οποία συμμετέχουν και εκπρόσωποι των φοιτητών. Η επιτροπή δέχεται τις προτάσεις των μελών της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος για τροποποιήσεις του Προγράμματος Σπουδών και καταρτίζει σχετική έκθεση. Η έκθεση της Επιτροπής συζητείται και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

Τέλος, οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, το οποίο οδηγεί στη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, πράγμα το οποίο εξασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής των αποφοίτων σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών, καθώς επίσης, την απασχόλησή τους ως εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες που απαιτείται παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

ΠΡOΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: 


Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει ή στα οποία συμμετέχει το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι τα ακόλουθα:

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 


Το Διδακτορικό Δίπλωμα απονέμεται μετά από εκπαιδευτική διαδικασία ελάχιστης διάρκειας τριών ημερολογιακών ετών και μέγιστης διάρκειας έξη ημερολογιακών ετών. Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομική, Λογιστική, Μάρκετινγκ και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων. Οι σπουδές για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος περιλαμβάνουν την υποχρεωτική παρακολούθηση κύκλου διδακτορικών μαθημάτων διάρκειας δύο εξαμήνων καθώς και την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε ένα απο τα προαναφερθέντα επιστημονικά πεδία.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 


Η πλειονότητα των στελεχών ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων και Oργανισμών είναι πτυχιούχοι του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το Τμήμα ΟΔΕ έχει δημιουργήσει εκπαιδευτική παράδοση στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων, διότι καλύπτει όλα τα αντικείμενα της Διοίκησης των Επιχειρήσεων (Λογιστική, Χρηματοδοτική Διοίκηση, Φορολογική, Ελεγκτική, Μάρκετινγκ, Γενικό Μάνατζμεντ, Διοίκηση Προσωπικού, Διοίκηση Παραγωγής, Πληροφοριακά Συστήματα, Βιομηχανικές Σχέσεις κ.λπ.). Επιπλέον, παρέχονται επαρκείς γνώσεις από την Οικονομική και τη Νομική Επιστήμη, οι οποίες είναι καθοριστικής σημασίας για την ποιότητα των διοικητικών και επιχειρηματικών αποφάσεων. Το Τμήμα ΟΔΕ κατέχει σημαντική θέση μεταξύ των αντίστοιχων Τμημάτων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τον λόγο αυτό, οι πτυχιούχοι μας έχουν πολύ καλές προοπτικές απασχόλησης και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, αφού είναι το μοναδικό Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα που έχει λάβει το βραβείο Erasmus για ευρωπαϊκά διαπανεπιστημιακά Προγράμματα Σπουδών. Ακόμα, το Τμήμα ΟΔΕ ήταν πρωτοπόρο, από το 1988, στη δημιουργία φοιτητικής κινητικότητας, συμμετέχοντας στο Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Erasmus, που αφορά στις οργανωμένες ανταλλαγές φοιτητών για αναγνωρισμένες περιόδους σπουδών σε Πανεπιστήμια χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Συστήματος Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 


Στο τμήμα λειτουργούν πέντε (5) Ερευνητικά Εργαστήρια και ένα (1) Εργαστήριο για χρήση από τους προπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος.

Τα Ερευνητικά Εργαστήρια έχουν ως σκοπό την εκπόνηση υψηλού επιπέδου έρευνας και την αύξηση των γνώσεων που δημιουργείται από ερευνητικές ομάδες με κοινά ή συμπληρωματικά ερευνητικά ενδιαφέροντα. Επίσης, τα Ερευνητικά Εργαστήρια συντελούν αφενός στη δημιουργία ενός ελκυστικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος με συνέργειες με τα άλλα εργαστήρια και αφετέρου στην εκπόνηση υψηλής ποιότητας διδακτορικών διατριβών, καθώς και στην ερευνητική ανάδειξη νέων μελών ΔΕΠ με υψηλά προσόντα. 

Κανονισμός Λειτουργίας Ερευνητικών Εργαστηρίων

Κανονισμός Λειτουργίας Εργαστηρίου Προπτυχιακών Φοιτητών

Σήμερα στο τμήμα μας λειτουργούν τα ακόλουθα Ερευνητικά Εργαστήρια:

 1. Εργαστήριο Επιχειρηματικής Πληροφορικής (BILab)
 2. Εργαστήριο Επιχειρησιακής Στρατηγικής
 3. Εργαστήριο Ανάλυσης Αγορών και Καταναλωτικής Συμπεριφοράς
 4. Διεπιστημονικό Εργαστήριο Λογιστικών Μελετών, Χρηματοδοτικής Διοίκησης και
  Οικονομικού Δικαίου
 5. Εργαστήριο Διοίκησης Επιχειρήσεων