Ανασυγκρότηση Κοσμητείας και ΓΣ Σχολής

Πράξεις Κοσμήτορα για την ανασυγκρότηση της Κοσμητείας και της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής. 

Έγκριση Δημοσίευσης στα Νέα της Σχολής