Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη τριών (3) μελών ΔΕΠ του Τμήματος ΔΕΟΣ, για συμμετοχή στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών.

Συννημένο Αρχείο: