Πρόγραμμα Erasmus +

Τμήματος Στατιστικής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

(Τελευταία ενημέρωση 7-3-2019)

  • Απαιτούμενα ηλεκτρονικά έντυπα:

  1. Αρχική Αίτηση Συμμετοχής για το Πρόγραμμα ERASMUS+
  2. Student Application Form
  3. LEARNING AGREEMENT
  4. Έντυπο Αντιστοιχίας Μαθημάτων
  5. Υπεύθυνη Δήλωση Ν1599/1986

Ακαδημαϊκοί Συντονιστές Τμήματος Στατιστικής Προγράμματος Έρασμος

  • Καθηγητής Αθανάσιος Γιαννακόπουλος,

Τηλ. 210-8203 801 - e-mail: ayannaco@aueb.gr

  • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Λειβαδά,

Τηλ. 210-8203 521 - e-mail: livada@aueb.gr

Διοικητική Υποστήριξη

  • Αναστασίου Σοφία, Γραμματεία Στατιστικής,

Τηλ. 210-8203 113 - e-mail: sofiaana@aueb.gr
 

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Έρασμος

  • Bασιλική Παπαβασιλείου, 

Τηλ. 210-8203 270, e-mail: vikipap@aueb.gr