Πρακτική Άσκηση

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ»

Το Τμήμα Στατιστικής από την ίδρυσή του το 1989 έχει καθιερώσει την «Πρακτική Άσκηση» στο πρόγραμμα σπουδών του. Ήταν το πρώτο Τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που, πολλά χρόνια πριν από τα άλλα τμήματα, υιοθέτησε το θεσμό αυτό.

Το Πρόγραμμα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ», υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Εναλλακτικά, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κονδύλια ΕΣΠΑ κάποια περίοδο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στο ιδιωτικό αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΠΑ 2016-2020». Στο πρόγραμμα αυτό η χρηματοδότηση γίνεται εξ' ολοκλήρου από την Εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό που αφορά την αποζημίωση και την ασφάλιση έναντι ατυχήματος του φοιτητή σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του ΟΠΑ μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης.

Οι φοιτητές μπορούν να συμμετάσχουν μόνο μια φορά στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος (είτε με κονδύλια ΕΣΠΑ, είτε με άλλους πόρους).

Στόχοι Προγράμματος

Ο κύριος σκοπός της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος είναι η απόκτηση από μέρους των φοιτητών επαγγελματικής εμπειρίας και η κατανόηση της αναγκαιότητας χρήσης της Στατιστικής στη λήψη αποφάσεων από μέρους των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Αναφέρεται στην εφαρμογή μεθόδων της Στατιστικής σε εργασιακό χώρο του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα. Με τον τρόπο αυτό δίνεται στους φοιτητές η δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις και να κάνουν πρακτική εφαρμογή αυτών σε επαγγελματικό περιβάλλον.

Η έκθεση των φοιτητών σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες συντελεί στην καλύτερη ένταξή τους στο παραγωγικό σύστημα, τόσο της ελληνικής όσο και της διεθνούς αγοράς. Επιδιώκεται η δημιουργία ενός αμφίδρομου καναλιού μετάδοσης της πληροφορίας μεταξύ του Τμήματος Στατιστικής και της παραγωγής, σχετικά με τις ανάγκες σε Στατιστική και τις δυνατότητες κάλυψής της αλλά και τις προοπτικές που η Στατιστική μπορεί να προσφέρει. Μέσω του καναλιού αυτού, το Τμήμα Στατιστικής αντλεί σημαντική ενημέρωση προς όφελος της συνεχούς προσαρμογής του προγράμματος σπουδών του Τμήματος στις ανάγκες της αγοράς.

Η Στατιστική Επιστήμη είναι από τη φύση της εφαρμοσμένη. Η ανάπτυξη της Στατιστικής έγινε μέσα από πρακτικά προβλήματα και είναι αναγκαίο για τους φοιτητές μας να δουν τη χρήση της Στατιστικής στους χώρους εργασίας. Είναι επίσης αναγκαίο να δουν τα στελέχη των επιχειρήσεων, πώς η χρήση της Στατιστικής θα τους βοηθήσει στην ορθολογικότερη λήψη αποφάσεων. Έτσι, ενημερώνεται η αγορά εργασίας για την ωφέλεια που μπορεί να έχει από την αξιοποίηση επιστημόνων εκπαιδευμένων στη Στατιστική. Είναι χαρακτηριστικό ότι αρκετοί φοιτητές μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης έχουν βρει εργασία στο φορέα όπου αυτή πραγματοποιήθηκε.

Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση» απευθύνεται σε φοιτητές του Τμήματος που έχουν ολοκληρώσει το 6ο εξάμηνο σπουδών (3ο έτος) και είναι δυνατόν να γίνει μια μόνο φορά. Η δήλωση της Πρακτικής Άσκησης στην ηλεκτρονική γραμματεία, γίνεται στο 4ο έτος σπουδών και έπειτα.

Με βάση τους όρους του προγράμματος, οι φοιτητές απασχολούνται σε επιχείρηση ή φορέα του δημοσίου τομέα ή μη κυβερνητικό οργανισμό 480 ώρες. Ο προβλεπόμενος χρόνος διάρκειας της Πρακτικής Άσκησης είναι 3 μήνες (40 ώρες την εβδομάδα) ή μέχρι και 6 μήνες (20 ώρες την εβδομάδα).

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι, ο φοιτητής να έχει κατοχυρώσει τουλάχιστον 80 ΠΜ, να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 8 υποχρεωτικά μαθήματα μέχρι και την προηγούμενη εξεταστική περίοδο από την αίτηση, και να συμμετάσχει σε σχετική ενημερωτική συνάντηση/σεμινάριο του γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

Λόγω περιορισμένων κονδυλίων ΕΣΠΑ υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων και η επιλογή των φοιτητών, που πληρούν τους όρους συμμετοχής που έχει θέσει το Τμήμα. Συγκεκριμένα, κατά την επιλογή των φοιτητών θα γίνεται αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων για Πρακτική Άσκηση βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

 • Μέσος όρος (βάρος 80%, ο βαθμός πολλαπλασιάζεται με 10 για να είναι στην κλίμακα 50-100)
 • Πόσα μαθήματα πίσω είναι στο πρόγραμμα, δηλαδή πόσα μαθήματα έπρεπε να είχε περάσει με βάση το ενδεικτικό πρόγραμμα και πόσα έχει περάσει (βάρος 10%). (αν έχει περάσει τον ενδεικτικό αριθμό 100 βαθμούς, για κάθε μάθημα που είναι πίσω αφαιρούνται 5 μονάδες)
 • Σε ποιο έτος σπουδών βρίσκεται (90 μονάδες αν είναι στο 3ο έτος σπουδών, 100 μονάδες αν είναι στο 4ο έτος σπουδών και από εκεί και πέρα για κάθε έτος σπουδών θα αφαιρούνται 10 μονάδες, δηλαδή 5ο έτος σπουδών 90 μονάδες, 6ο έτος σπουδών 80 μονάδες κοκ). (βάρος 10%)

Η ενημερωτική συνάντηση απευθύνεται σε όσους φοιτητές εκδηλώσουν ενδιαφέρον και στοχεύει στο να ενημερώσει τους φοιτητές για τη διαδικασία αλλά και για το σκοπό της Πρακτικής Άσκησης, καθώς και για το τι θα πρέπει να προσέχουν στις συνεντεύξεις. Σε αυτή τη συνάντηση συμμετέχει και ενημερώνει τους φοιτητές ο υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης, καθ. Δημήτριος Καρλής, για το ακαδημαϊκό κομμάτι και η υπεύθυνη του γραφείου Πρακτικής Άσκησης, κα Αγγελική Παναγιωτίδου, για τη διοικητική διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί.

Ανάλογα με το αντικείμενο και τη διάρκειά της, η Πρακτική Άσκηση μπορεί να αποφέρει από 6 έως 14 πιστωτικές μονάδες, εφόσον ο φοιτητής ολοκληρώνοντας την Πρακτική Άσκηση εκπονήσει εργασία/γραπτή έκθεση σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα Καθηγητή του. Η εργασία κατατίθεται στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης μέχρι και τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της σύμβασης.

Εναλλακτικά, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση χωρίς την εκπόνηση εργασίας/γραπτής έκθεσης. Στην περίπτωση αυτή η Πρακτική Άσκηση δεν λαμβάνει βαθμό και πιστωτικές μονάδες και αναγράφεται μόνο στο Παράρτημα Διπλώματος.

Αιτήσεις υποβάλλονται τρεις (3) φορές το χρόνο (Χειμερινό, Εαρινό και Καλοκαίρι) σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης, θα πρέπει κάθε ενδιαφερόμενος να εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη διδάσκοντος του Τμήματος Στατιστικής που θα τον εποπτεύσει καθώς και την έγκριση του Συντονιστή της Πρακτικής Άσκησης και να συμπληρώσει τα σχετικά έντυπα που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στο πληροφοριακό σύστημα του Κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (www.dasta-is.aueb.gr).

Ο φοιτητής που συμμετέχει στην Πρακτική Άσκηση, ασκείται στον ρόλο που η αγορά εργασίας κατ’ εξοχήν περιμένει από έναν Στατιστικό: το ρόλο του εμπειρογνώμονα Στατιστικού, ο οποίος θα μπορεί να αντιμετωπίσει συγκεκριμένα προβλήματα των διαφόρων τομέων εργασίας. Είναι Άσκηση στη συλλογή και μεθοδολογική ανάλυση στοιχείων σχετιζομένων με τα ειδικά προβλήματα συγκεκριμένων χώρων της αγοράς εργασίας, στην εξαγωγή συμπερασμάτων, στην πραγματοποίηση προβλέψεων και λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Η εποπτεία της διεξαγωγής της άσκησης του φοιτητή από το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ του Τμήματος αφορά τόσο το σχεδιασμό της σχετικής δειγματοληπτικής έρευνας και της μεθοδολογικής αντιμετώπισης του προβλήματος, όσο και τη σχετική συμπερασματολογία και τη διατύπωση προτάσεων για τη λήψη αποφάσεων για συγκεκριμένες ενέργειες.

Η απόδοση του φοιτητή στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών και στις εν γένει ακαδημαϊκές δραστηριότητες είναι σημαντική στην τελική επιλογή του για Πρακτική Άσκηση, γιατί αποτελεί ένδειξη του πόσο καλά καταρτισμένος είναι ο συγκεκριμένος φοιτητής. Φυσικά, ουσιαστικής σημασίας στην τελική επιλογή και τοποθέτηση είναι και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του φοιτητή. Η επιλογή του φορέα γίνεται μετά από συζήτηση με το φοιτητή, έτσι ώστε, η Πρακτική Άσκηση να έχει σχέση με τα ενδιαφέροντά του.

Η βαθμολογία της Πρακτικής Άσκησης αποφασίζεται από τον υπεύθυνο Συντονιστή του Τμήματος μετά από εισήγηση του επιβλέψαντος μέλους ΔΕΠ. Ο ασκηθείς φοιτητής υποβάλλει εργασία όπου θα περιγράφεται αναλυτικά το πρόβλημα και την μεθοδολογία  που ακολουθήσε για την ανάλυση των σχετικών στοιχείων. Αντίγραφο της εργασίας αυτής τηρείται στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Στατιστικής, Πιθανοτήτων και Ανάλυσης Δεδομένων του Τμήματος.

Σημειώνεται ότι, όταν η χρηματοδότηση προέρχεται από κονδύλια ΕΣΠΑ, για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των αιτούντων φοιτητών, συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης αιτήσεων και επικύρωσης τελικών αποτελεσμάτων, αποτελούμενη από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου και δύο μέλη ΔΕΠ που ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Διαδικασία

Για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φοιτητών και φοιτητριών στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση» εφόσον πληρούν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και επιλεγούν, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

 • Ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησης στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα της Πρακτικής Άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο σύνδεσμο https://www.dasta-is.aueb.gr/.
 • Επιλογή διαθέσιμης θέσης για Πρακτική Άσκηση σε συνεργασία με την υπεύθυνη του Κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (κα Αγγελική Παναγιωτίδου) και με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο.
 • Υποβολή στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (κα Αγγελική Παναγιωτίδου) της Δήλωσης Προσωπικών Στοιχείων Ασκούμενου Φοιτητή (η οποία είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο https://www.dasta-is.aueb.gr/ στο μενού ΔΗΛΩΣΕΙΣ).
 • Δήλωση Έναρξης της Πρακτικής Άσκησης. Κατατίθεται στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (κα Αγγελική Παναγιωτίδου) πριν την έναρξη ή το αργότερο με την έναρξη της Άσκησης.
 • Η δήλωση της Πρακτικής Άσκησης γίνεται στην e-Γραμματεία (https://aueb.gr/el/content/e-grammateia-0) κατά την περίοδο της ηλεκτρονικής δήλωσης των μαθημάτων.
 • Πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης οι επιλεγέντες φοιτητές υποβάλλουν στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (κα Αγγελική Παναγιωτίδου) τη Βεβαίωση του Φορέα Απασχόλησης που παραλαμβάνουν από το φορέα.
 • Πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης οι επιλεγέντες φοιτητές υποβάλλουν το Δελτίο Εισόδου ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΔΑΣΤΑ και εντυπωμένο αντίγραφο με υπογραφή στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (κα Αγγελική Παναγιωτίδου)
 • Υπογράφεται σύμβαση (Ιδιωτικό Συμφωνητικό – τρία πρωτότυπα αντίγραφα) για την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης (τα παραλαμβάνουν από το φορέα απασχόλησης) η οποία υποβάλλεται στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (κα Αγγελική Παναγιωτίδου).
 • Έκθεση Ολοκλήρωσης του Υπεύθυνου του φορέα. Η έκθεση κατατίθεται στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (κα Αγγελική Παναγιωτίδου) με τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης.
 • Έκθεση Ολοκλήρωσης του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ. Η έκθεση κατατίθεται στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (κα Αγγελική Παναγιωτίδου) με τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης.
 • Έκθεση και Βαθμολογία (του Συντονιστή του Τμήματος Στατιστικής). Κατατίθεται στη Γραμματεία με τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης.
 • Μετά τη λήξη της πρακτικής οι φοιτητές υποβάλλουν το Δελτίο Εξόδου ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΔΑΣΤΑ και εντυπωμένο αντίγραφο με υπογραφή στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (κα Αγγελική Παναγιωτίδου)
 • Μετά τη λήξη της πρακτικής οι φοιτητές υποβάλλουν το Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΔΑΣΤΑ.
 • Ο φοιτητής συντάσσει την προαναφερθείσα έκθεση-εργασία σχετικά με την Πρακτική Άσκηση, την οποία υποβάλλει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (σε δύο (2) CD’s) στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (υπόψη κας Αγγελικής Παναγιωτίδου).

Έντυπα

Επικοινωνία – Πληροφορίες

Αγγελική Παναγιωτίδου, MSc

Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ελπίδος 13, 104 34, (3ος όροφος), Τηλ.: 210 8203 825

E-mail: apan@aueb.gr

Το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Στατιστικής

δέχεται τους φοιτητές Δευτέρα έως και Παρασκευή 11:00 – 15:00