Αναλογιστικά ΙΙ (7 ΠΜ)

Κωδικός: 
6124
Εξάμηνο: 
7ο
Μαθήματα Επιλογής

Απλός πίνακας θνησιμότητας και οι σχετικές συναρτήσεις, Ένταση θνησιμότητας, Κλασικοί νόμοι θνησιμότητας, Αναλογιστικοί πίνακες και συναρτήσεις μετατροπής, Στοχαστική προσέγγιση στις Ασφαλίσεις Ζωής. Είδη ατομικής ασφάλισης, αναλογιστικές παρούσες αξίες, διασπορές και συνδιακυμάνσεις παρουσών αξιών. Είδη ραντών, αναλογιστικές παρούσες αξίες και διασπορές ραντών, σχέσεις ραντών και ασφαλίσεων. Ασφάλιστρα (ενιαία, ετήσια, τμηματικώς καταβαλλόμενα), προσεγγιστικές σχέσεις μεταξύ διάφορων ειδών ασφαλίστρων. Αναδρομικές και διαφορικές σχέσεις για ασφαλίσεις και ράντες. Μαθηματικά αποθέματα όλων των ειδών, διαφορικές εξισώσεις και προσεγγιστικές σχέσεις, θεωρήματα Lidstone και Hattendorf, εναλλακτικές μέθοδοι αποθεματοποίησης (στοχαστικές και μη), έλεγχοι της επάρκειας των αποθεμάτων. Από κοινού πιθανότητες ζωής και θανάτου, ασφαλίσεις και ράντες "επί πολλών κεφαλών", ενιαία ασφάλιστρα για τις περιπτώσεις Gompertz και Makeham καθώς και υπό την παραδοχή ομοιόμορφης κατανομής των θανάτων (UDD). Πίνακες με πολλαπλά αίτια εξόδου, πρότυπα πολλαπλών καταστάσεων, πρότυπα αναπηρίας και μέθοδοι Markov. Συνταξιοδοτικά σχήματα.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  • Ζυμπίδης Α.(2009), Αναλογιστικά Μαθηματικά Ασφαλίσεων Ζωής
  • Ζυμπίδης Α. (2008) Συνταξιοδοτικά Ταμεία & Αναλογιστικές Μελέτες
  • Neil A. (1986), «Life Contingencies» Heinemann Professional Publishing
  • Εtienne De Vylder (1997), “Life insurance : Actuarial Perspectives”, Kluwer Academic Print
  • David C. M. Dickson, Mary Hardy, Mary R. Hardy, Howard R. Water. (2013) Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks. Cambridge University Press, 2013
  • Arthur W. Anderson (2006) Pension Mathematics for Actuaries, ACTEX Publications

(παλιός τίτλος: Αναλογιστικά Μαθηματικά Ασφαλειών Ζωής)

Το περίγραμμα του μαθήματος βρίσκεται εδώ.