Κατατακτήριες εξετάσεις | Ακαδ. έτος 2021-2022

Σχετικά με τις αιτήσεις για κατάταξη στο τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδ. έτος 2021-2022.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις από 1 μέχρι 15 Νοεμβρίου 2021, προσκομίζοντας:

α) Αίτηση στη γραμματεία του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας στην οποία θα αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου. 

β) Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών με αναλυτική βαθμολογία.

γ) Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

δ) Φωτοτυπία ταυτότητας υποψηφίου.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται είτε με φυσική παρουσία (κατόπιν ραντεβού) είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (secretary.marketing@aueb.gr, με Θέμα: Αίτηση για συμμετοχή σε κατατακτήριες Εξετάσεις) είτε με ταχυδρομική αποστολή (Γραμματεία Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα).

Σε κάθε περίπτωση κατά τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων ή ταχυδρομικής αποστολής, για την ολοκλήρωση της αίτησης  απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του αιτούντος για την συμμετοχή στις εξετάσεις, η οποία εκδίδεται μέσω του ιστότοπου www.gov.gr ή φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνήσιου αυτής και στην οποία θα δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία και τυχόν δικαιολογητικά που υποβάλλει είναι ακριβή και αληθή.

Για διευκρινίσεις επικοινωνήστε στο 2108203101-102-103

Ανακοίνωση: Διαδικασία και εξεταζόμενη Ύλη