Προπτυχιακές σπουδές

Δομή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών


Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος καλύπτει όλο το φάσμα της Οικονομικής Επιστήμης και των εφαρμογών της, προσφέροντας στους φοιτητές τόσο στέρεες βάσεις στον χώρο της οικονομικής όσο και τη δυνανότητα εξειδίκευσης σε σημαντικούς τομείς της. 
Το πρόγραμμα έχει δεκαεννιά (19) μαθήματα κορμού (υποχρεωτικά) και προσφέρει τρεις κατευθύνσεις σπουδών: 

  1. Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής
  2. Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής
  3. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών

Για να δηλώσουν την κατεύθυνση που επιλέγουν, οι φοιτητές πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς σε 16 μαθήματα, εκ των οποίων 12 πρέπει να είναι μαθήματα Κορμού. Στα παραπάνω μαθήματα δεν περιλαμβάνονται τα μαθήματα Διδακτικής και Παιδαγωγικής Επάρκειας , της Ξένης Γλώσσας και η Πρακτική Άσκηση. 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αλλαγή κατεύθυνσης έχει ο φοιτητής που έχει εξετασθεί επιτυχώς σε είκοσι έξι (26) από τα τριάντα έξι (36) μαθήματα. 

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στα μαθήματα της κάθε κατεύθυνσης όπως και τη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων και από άλλες κατευθύνσεις και μαθημάτων ελεύθερης επιλογής. Ανάμεσα σ' αυτά, μπορούν να επιλέγουν έως τρία (3) μαθήματα από μαθήματα προσφερόμενα από τα άλλα τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το εαρινό και το φθινοπωρινό εξάμηνο.

Συνολικά, για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε τριανταέξι (36) μαθήματα (και ως βαθμός πτυχίου ορίζεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας σε αυτά τα μαθήματα), πλέον των μαθημάτων της ξένης γλώσσας. Οι φοιτητές υποχρεούνται να ολοκληρώσουν επιτυχώς 4 μαθήματα (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV) μιας από τις τρεις ξένες γλώσσες που προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο. Στα μαθήματα αυτά δεν δίνεται βαθμός, αλλά μόνο ο χαρακτηρισμός «πέρασε», ή «δεν πέρασε».

'Αλλες πληροφορίες:

  • Σύμβουλοι καθηγητές για ζητήματα προπτυχιακού προγράμματος, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 είναι τα μέλη ΔΕΠ: κ.κ. Ε. Λουρή (Πρόεδρος του Τμήματος), Αικ.Κυριαζίδου, Απ.Φιλιππόπουλος, Χ. Γκενάκος (για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ.έτους 2016-17), Α. Μιαούλη (για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ.έτους 2016-17), Στ. Αρβανίτης.
  • Βεβαίωση γνώσης Πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ 

Στους απόφοιτους του Τμήματος μπορεί να χορηγηθεί αναλυτική βαθμολογία η οποία παράλληλα θα βεβαιώνει την “γνώση Πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ”, εφόσον έχουν εξεταστεί με επιτυχία σε τέσσερα(4) τουλάχιστον από τα παρακάτω μαθήματα:
   1)Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι (παλαιό μάθημα, δεν προσφέρεται πλέον)
   2) Εισαγωγή στους Η/Υ
   3) Εφαρμογές Η/Υ
   4) Οικονομετρία Ι
   5) Οικονομετρία ΙΙ
   6) Θέματα Δυναμικής Οικονομικής
   7) Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
   8) Εισαγωγή στην Οικονομετρία
   9) Στατιστική Ι
10) Στατιστική ΙΙ
11) Χρονολογικές Σειρές και Προβλέψεις
Στη λίστα αυτή ανήκουν και μαθήματα του Τμήματος Πληροφορικής (εντός των τριών που μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα οι φοιτητές από τ'άλλα τμήματα).

  • Βελτίωση βαθμολογίας

Παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές να ζητήσουν μια (1) Επανεξέταση για Βελτίωση Βαθμολογίας, έως και  τεσσάρων (4) μαθημάτων σε όλη τη διάρκεια σπουδών τους. Προς τούτο, οφείλουν να υποβάλουν σχετική Αίτηση στη Γραμματεία του Tμήματος.

H δυνατότητα αυτή ισχύει μόνο για τα μαθήματα στα οποία έχουν πάρει προαγωγικό βαθμό την αμέσως προηγούμενη εξεταστική περίοδο.

Mε την κατάθεση της Αίτησης Επανεξέταξης, διαγράφεται αυτόματα ο υπάρχων προαγωγικός βαθμός και ο φοιτητής εξετάζεται κανονικά στο μάθημα αυτό.

Aν το μάθημα ή τα μαθήματα, για τα οποία ζητήθηκε Επανεξέταση είναι Μαθήματα Επιλογής, τότε ο φοιτητής έχει δικαίωμα, σε περίπτωση αποτυχίας, να επιλέξει άλλο μάθημα στη θέση του.

Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, το οποίο οδηγεί στη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, πράγμα το οποίο εξασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής των αποφοίτων σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών, καθώς επίσης, την απασχόλησή τους ως εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες που απαιτείται παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

Πληροφοριακό Έντυπο του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης