Τραπεζική (Τραπεζική Θεωρία και Πρακτική)

Κωδικός: 
4160
Εξάμηνο: 
5ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Α: Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική

ΤΥΠΟΣ MΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υποχρεωτικό Α' Κατεύθυνσης

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ  ΜΟΝAΔΩΝ: 6  πιστωτικές  μονάδες

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το μάθημα καλύπτει θέματα τραπεζικών δραστηριοτήτων, το ρόλο των τραπεζών στον μηχανισμό μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής, καθώς και τη φύση των οικονομικών τριβών που καθιστούν τον τραπεζικό κλάδο ιδιαίτερο. Μετά από μια επισκόπηση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες, το μάθημα καλύπτει θέματα  μικρο- και μακροπροβλεπτικής πολιτικής που αφορά στον τραπεζικό κλάδο. Παρέχει μια γενική επισκόπηση των τραπεζικές υπηρεσιών και οικονομικών καταστάσεων, ολοκληρώνοντας με εκτενή αναφορά σε δείκτες κερδοφορίας και αποτελεσματικής διαχείρισης τραπεζών.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: Κανένα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τραπεζικός Κλάδος και Δημιουργία Χρήματος στη Σύγχρονη Οικονομία. Μηχανισμός Μετάδοσης της Νομισματικής Πολιτικής, Ποσοτική Χαλάρωση και ο Ρόλος των Τραπεζών. Ηθικός Κίνδυνος, Δυσμενής Επιλογή και Τραπεζικοί Κίνδυνοι: Πιστωτικός Κίνδυνος, Κίνδυνος Ρευστότητας, Κίνδυνος Αγοράς, Λειτουργικός Κίνδυνος. Τραπεζική Ρύθμιση και Εποπτεία. Τραπεζικές Υπηρεσίες και Οικονομικές Καταστάσεις. Δείκτες Κερδοφορίας και Αποτελεσματικής Διαχείριση Τραπεζών.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

«Τραπεζική Οικονομική”, Γ. Σαπουντζόγλου-Χ. Πεντότης, Εκδόσεις Γ. Μπένου,2009 (Προτεινόμενο Σύγγραμμα).
“Money Creation in the Modern Economy”, Μ. McLeay, Radia A., and R. Thomas, Bank of England Quarterly Bulletin, 2014Q1. (Προτεινόμενο Άρθρο).
«Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων», Σ. Παγκράτης, Σημειώσεις, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Προτεινόμενο Σύγγραμμα).
“Τράπεζες & Χρηματοπιστωτικό Σύστημα (Αγορές-Προϊόντα-Κίνδυνοι)”, Π. Αγγελόπουλος, Εκδόσεις Σταμούλη, Β’ έκδοση, 2013 (Εναλλακτικό Σύγγραμμα).

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:  Διαλέξεις

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:  Γραπτές εξετάσεις

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  Ελληνική.