Τεχνικές Μικροπροσομοίωσης για τις Κοινωνικές Επιστήμες

Κωδικός: 
4152
Εξάμηνο: 
8o
Μαθήματα Επιλογής

ΤΥΠΟΣ MΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝAΔΩΝ: 6 πιστωτικές  μονάδες

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Κατανόηση του μεθοδολογικού εργαλείου της μικροπροσομοίωσης

2. Εκμάθηση του μοντέλου μικροπροσομοίωσης φόρων-παροχών ΕUROMOD

3. Κατανόηση αποτελεσμάτων του μοντέλου

  • Διανεμητικά αποτελέσματα 
  • Δημοσιονομικά αποτελέσματα 
  • Κίνητρα για εργασία

4. Σχεδιασμός φορολογικών-κοινωνικών πολιτικών με τη χρήση του EUROMOD

5. Αποτύπωση της κτηθείσας γνώσης μέσω εκπόνησης εργασίας και ικανότητα μεταλαμπάδευσης της γνώσης μέσω παρουσίασης της εργασίας σε ακροατήριο

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ : ΚΑΝΕΝΑ.

Δεν υπάρχουν τυπικά προαπαιτούμενα, αλλά είναι επιθυμητό οι φοιτητές να έχουν γνώσεις Μικροοικονομικής και Δημόσιας Οικονομικής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

1. Εισαγωγή στη μικροπροσομοίωση

2. Το μοντέλο μικροπροσομοίωσης φόρων-παροχών EUROMOD

3. Προσομοίωση επιδοματικών πολιτικών

4. Προσομοίωση φορολογικών πολιτικών

5. Προσομοίωση εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

6. Αποτίμηση διανεμητικών και δημοσιονομικών αποτελεσμάτων δημόσιων πολιτικών

7. Αποτίμηση αποτελεσμάτων δημόσιων πολιτικών στα κίνητρα για εργασία

8. Σχεδιασμός πανευρωπαϊκών πολιτικών καταπολέμησης της φτώχειας

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

  • Handbook of Microsimulation Modelling (Edited by: Cathal O’Donoghue, 2014, Emerald Group Publishing)  
  • Sutherland, H. (2018) Quality assessment of microsimulation models: the case of EUROMOD, International Journal of Microsimulation
  • Handbook on poverty and inequality (Edited by: Haughton, Jonathan; Khandker, Shahidur R., 2009, Washington, DC: World Bank)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις, παρουσίαση εργασιών

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Γραπτές εξετάσεις (50%) και εργασία (50%)

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική, με συχνή χρήση αγγλικής ορολογίας