Τσοδούλου Χρυσή

Τηλέφωνο: 
210-8203 308
Διοικητικό Προσωπικό
Γραμματέας Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων
Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων